Dostupné služby

E-podanie
Vydávanie rybárskeho lístku
Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom požiadať mesto o vydanie rybárskeho lístka.
- Popis Služby
Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom požiadať mesto o vydanie súhlasu mestského zastupiteľstva na zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku
Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom – užívateľom pozemkov požiadať mesto Levoča ako vlastníka alebo spoluvlastníka pozemku o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku – nevyhnutného podkladu pre rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy.
 
E-podanie
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Na žiadosť žiadateľa môže mesto a obec, povoliť vyhradenie parkovacieho miesta na miestnej komunikácií.

Oblasti služieb
Infoslužba
Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – miestnom poplatku  v správe mesta.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Novinky a informačný servis (Aktuality)

Predmetom tejto služby je informovanie verejnosti o činnosti mesta.

Oblasti služieb
Infoslužba
Elektronická úradná tabuľa (UET)

Predmetom tejto služby je agenda elektronickej úradnej tabule mesta ako povinného inštitútu.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o činnosti obce (Správy)

Predmetom tejto služby je zverejňovanie aktualít a informačný servis pre verejnosť.

Oblasti služieb
E-podanie
Predaj hnuteľného majetku obce (mesta)

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj hnuteľného majetku mesta.

Stránka 8 z 8