Dostupné služby

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrh rozpočtu mesta a jeho zmeny. 

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrh záverečného účtu mesta. 

E-podanie
Pripomienkovanie územného plánu obce
Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti a všetkým zainteresovaným pripomienkovať územný plán mesta a jeho zmeny vo fáze jeho obstarávania a prípravy.
 
E-podanie
Registrovanie psa
Predmetom tejto služby je umožniť držiteľovi psa prihlásiť ho do evidencie, ktorú vedie mesto.
 
E-podanie
Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom zasielať mestu účtovné doklady na spracovanie a prijímať od mesta vystavené účtovné doklady.
 
E-podanie
Súhlas použivania symbolov obce

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám podať mestu žiadosť o používanie symbolov mesta.

Oblasti služieb
E-podanie
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto o vykonanie zápisu do registra adries – o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla.

Oblasti služieb
E-podanie
Uvítanie detí do života
Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta Levoča o pravidelne organizovanej slávnosti uvítania detí do života a zároveň pozvať rodičov, deti a ďalších rodinných príslušníkov na túto slávnosť.
Oblasti služieb
E-podanie
Vrátenie pomernej časti dane

Predmetom tejto služby je umožniť daňovníkom miestnych daní a miestneho poplatku požiadať mesto ako správcu dane o vrátenie pomernej časti dane.

Oblasti služieb
E-podanie
Vybavovanie sťažností a podnetov

Predmetom tejto služby je umožniť fyzickým osobám alebo právnickým osobám podať mestu sťažnosť alebo podnet.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie hlasovacieho preukazu
Predmetom tejto služby je umožniť voličovi alebo jeho splnomocnencovi požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie parkovacej karty

Parkovacia karta je vydaná na zákalde povolenia k žiadosti: Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie.

Z dôvodu zabránenia nadmerného a opakujúceho sa rozkopávania verejných priestranstiev, je potrebné realizáciu plánovaných rozkopávok najmä pri opravách, rekonštrukciách a výstavbe nových vedení inžinierskych sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na plánované a pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, úpravy plôch zelene a podobne.
Akékoľvek podnety týkajúce sa oblasti správy ciest môže ktorýkoľvek občan nahlásiť na obecný / mestský úrad, oddelenie cestného hospodárstva.

E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny na území obce

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto o vydanie povolenia na výrub dreviny.

E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie.

Mesto alebo Obec je správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

Stránka 7 z 8