Dostupné služby

E-podanie
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom podať žiadosť o sprístupnenie registratúrnych záznamov v správe mesta Levoča.

E-podanie
Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce
Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom (právnickým osobám a fyzickým osobám) požiadať mesto Levoča o vydanie súhlasu, záväzného stanoviska, stanoviska alebo vyjadrenia k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území mesta.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie umiestnenia dopravného značenia

Žiadosť pre umiestnenie dopravného značenia sa podáva v prípade týchto žiadostí - Žiadosť na zvláštne užívanie komunikácie – prekopávky, Žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia, Žiadosť o čiastočnú, prípadne úplnú uzávierku komunikácie.

E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

E-podanie
Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Mesto a obec môže fyzickým a právnickým osobám povoliť jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej časti mesta, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom podať mestu žiadosť o povolenie zriadenia zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti.

E-podanie
Predaj bytových priestorov obce
Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom (nájomcom bytov alebo iným žiadateľom) požiadať mesto Levoča o predaj bytu.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Predaj nebytových priestorov obce

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj nebytových priestorov mesta.

Oblasti služieb
E-podanie
Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Samosprávy vlastnia alebo majú v správe nehnuteľný majetok. S týmto majetkom majú právom nakladať podľa osobitných právnych predpisov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom bytových priestorov obce

Občan , ktorý spĺňa podmienky na získanie obecného nájomnébo bytu do prenájmu, môže požiadať o zaradenia do zoznamu žiadateľov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom hnuteľného majetku obce (mesta)

Mesto / Obec podľa platného VZN o zásadách hospodárenia so svojim majetkom. Služba slúži na odoslanie žiadosti na prenájom hnuteľného majetku obce, ktorý je uverejnený na úradnej tabuli.

E-podanie
Prenájom nebytových priestorov obce

Samospráva v rámci kompetencií správy svojho nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenajímať.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj nehnuteľného majetku mesta iného než byty a nebytového priestory.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Predmetom tejto služby je umožniť poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady požiadať mesto o pridelenie zbernej nádoby.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhov nariadení

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta.

Oblasti služieb
Stránka 6 z 8