Dostupné služby

E-podanie
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Predmetom tejto služby je umožniť osobám v hmotnej núdzi požiadať mesto o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie nenávratných dotácií

Predmetom tejto služby je umožniť oprávneným záujemcom požiadať mesto o poskytnutie nenávratnej dotácie.

E-podanie
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Predmetom tejto služby je umožniť osobám spĺňajúcim kritériá odkázanosti na sociálnu službu požiadať mesto Levoča o poskytovanie opatrovateľskej služby.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie prepravnej služby
Predmetom tejto služby je umožniť osobám spĺňajúcim kritériá odkázanosti na sociálnu službu požiadať mesto o poskytovanie prepravnej služby.
MESTO LEVOČA V SÚČASNOSTI PREPRAVNÚ SLUŽBU NEPOSKYTUJE.
 
E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
Predmetom tejto služby je umožniť osobám spĺňajúcim kritériá odkázanosti na sociálnu službu požiadať mesto o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. 
MESTO LEVOČA V SÚČASNOSTI SOCIÁLNU SLUŽBU V ZARIADENÍ PRE SENIOROV NEPOSKYTUJE.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie stravovania v jedálni
Predmetom tejto služby je umožniť osobám spĺňajúcim kritériá odkázanosti na sociálnu službu požiadať mesto o poskytovanie sociálnej služby – stravovania v jedálni. 
Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt

Predmetom tejto služby je umožniť daňovníkom miestnych daní a miestneho poplatku požiadať mesto ako správcu dane o poskytnutie úľavy alebo odpustenie daňového nedoplatku.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Predmetom tejto služby je základné sociálne poradenstvo mesta Levoča poskytované na základe žiadosti záujemcu alebo ako informácie pre verejnosť. Prostredníctvom tejto služby môže záujemca požiadať mesto o základné sociálne poradenstvo. 
 
Oblasti služieb
E-podanie
Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci

Predmetom tejto služby je umožniť daňovníkom miestnych daní a miestneho poplatku požiadať mesto ako správcu dane o vydanie potvrdenia o výške záväzkov voči mestu.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie ambulantného predaja

Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom požiadať mesto Levoča o povolenie ambulantného predaja na území mesta.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby.

Mesto / Obec v rámci prenesených kompetencií výkonu štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy vydáva povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – studne pre fyzickú osobu.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Predmetom tejto služby je umožniť daňovníkom miestnych daní a miestneho poplatku požiadať mesto ako správcu dane o povolenie odkladu platenia dane a o povolenie splátok.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie ohňostrojových prác

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom podať mestu žiadosť o súhlas s vykonaním ohňostrojových prác na území mesta.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Predmetom tejto služby je umožniť podnikateľským subjektom prevádzkujúcim prevádzkarne obchodu a služieb na území mesta Levoča požiadať mesta o výnimočnú a jednorazovú zmenu predajnej a prevádzkovej doby.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom požiadať mesto Levoča o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Oblasti služieb
Stránka 5 z 8