Dostupné služby

E-podanie
Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný oznámiť každoročne obci / mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

E-podanie
Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky

Predmetom tejto služby je umožniť prevádzkovateľom prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta Levoča oznámiť mestu zrušenie prevádzkarne.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
Predmetom tejto služby je umožniť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré prevádzkujú na území mesta Levoča prevádzkarne obchodu a služieb, oznámiť mestu predajnú a prevádzkovú dobu týchto prevádzkarní.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe z rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálny odpad do informačného systému mesta / obce ODÚ - z dôvodu nefunkčnosti MEP zatiaľ nepoužívať.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie miestnych daní

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe z rozhodnutia do informačného systému mesta / obce ODÚ - z dôvodu nefunkčnosti MEP zatiaľ nepoužívať.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie ostatných daní a poplatkov

Predmetom tejto služby je úhrada správnych poplatkov, ktorými sú spoplatňované úkony mesta ako správneho orgánu.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe z rozhodnutia (pokuta / úrok) do informačného systému mesta / obce ODÚ - z dôvodu nefunkčnosti MEP zatiaľ nepoužívať.

Oblasti služieb
E-podanie
Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje

Predmetom tejto služby je umožniť daňovníkom miestnej dane za nevýherné hracie prístroje  splniť zákonnú povinnosť – podať daňové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje.

Oblasti služieb
E-podanie
Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty
Predmetom tejto služby je umožniť daňovníkom miestnej dane za predajné automaty splniť zákonnú povinnosť – podať daňové priznanie k dani za predajné automaty.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Podávanie daňového priznania k dani za psa
Predmetom tejto služby je umožniť daňovníkom miestnej dane za psa splniť zákonnú povinnosť – podať daňové priznanie k dani za psa.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Podávanie mesačných prehľadov k dani za ubytovanie

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný každý mesiac / štvťrok / rok (podľa VZN obce) zasielať prehľad k s počtami ubytovaných osôb a ubytovaných nocí. Na základe podaného prehľadu je daňovník povinný uhradiť výšku dane. Daňový výmer správca dane nevyrubuje rozhodnutím.

Oblasti služieb
E-podanie
Podávanie spoločného daňového priznania k dani z nehnuteľností, psa, prístrojov a automatov

Predmetom tejto služby je umožniť daňovníkom miestnej dane z nehnuteľností  splniť zákonnú povinnosť – podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
Predmetom tejto služby je umožniť neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na území mesta Levoča požiadať mesto o finančný príspevok na nasledujúci kalendárny rok
 
E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť
Predmetom tejto služby je umožniť neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na území mesta Levoča požiadať mesto o finančný príspevok na nasledujúci kalendárny rok.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom podať žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona o slobode informácií.
 
Oblasti služieb
Stránka 4 z 8