Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie verejnosti o civilnej ochrane
Predmetom tejto služby je informovať obyvateľstvo mesta Levoča o civilnej ochrane a o pôsobnosti mesta pri jej zabezpečovaní.
 
E-podanie
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu.

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti oznámiť mestu nelegálnu skládku, znečistenie vodného toku a životného prostredia.

E-podanie
Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na realizáciu rozkopávky miestnej komunikácie po jej zrealizovaní a skončení ohlási správcovi miestnej komunikácie ukončenie prác na rozkopávke miestnej komunikácie.

E-podanie
Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Prostredníctvom tejto služby môže verejnosť oznamovať mestu Levoča poruchy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predmetom tejto služby je umožniť poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady splniť zákonnú povinnosť – oznámiť vznik, zánik a zmenu poplatkovej povinnosti.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Mesto a obec prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mesto a obec, ako aj nedostatkov v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Mestá a obec časti prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v zjazdnosti komunikácií, nedostatky v rámci cestnej zelene a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať.

Oblasti služieb
E-podanie
Organizovanie občianskeho svadobného obradu
Predmetom tejto služby je umožniť snúbencom požiadať mesto Levoča vykonávajúce pôsobnosť matričného úradu o uzavretie manželstva a predložiť zákonom ustanovené doklady.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Predmetom tejto služby je umožniť prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vykonať každoročné oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

E-podanie
Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Táto služba umožňuje usporiadateľom verejných kultúrnych podujatí  na území mesta Levoča splniť si zákonnú povinnosť oznámiť mestu Levoča konanie verejného kultúrneho podujatia.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Táto služba umožňuje usporiadateľom verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí  na území mesta Levoča splniť si zákonnú povinnosť oznámiť mestu Levoča konanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Predmetom tejto služby je umožniť platiteľom miestnej dane za ubytovanie splniť zákonnú povinnosť – oznámiť vznik, zánik a zmenu daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Predmetom tejto služby je umožniť daňovníkom miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva splniť zákonnú povinnosť – oznámiť vznik, zánik a zmenu daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Oznámenie o vzniku, resp. zániku vojsť do historickej časti mesta a zotrvať v nej motorovým vozidlom.

E-podanie
Oznamovanie strát a nálezov

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti oznamovanie strát vecí a umožniť nálezcom oznámiť nájdenie veci.

Stránka 3 z 8