Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o regionálnom rozvoji a jeho podpore v rámci Prešovského samosprávneho kraja v kontexte rozvojového potenciálu mesta Levoča.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o sociálnych službách v obci
Predmetom tejto služby je informovanie obyvateľov mesta Levoča a ostatnej verejnosti o sociálnych službách, ktoré mesto poskytuje v rámci svojej originálnej pôsobnosti.
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

Samosprávy  zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o školských obvodoch

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o školských obvodoch na území mesta Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o špeciálnych triedach
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o špeciálnych triedach v základných školách na území mesta Levoča.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o útulkoch a karanténach pre zvieratá na území mesta Levoča a v okolitých mestách.
 
Infoslužba
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o prebiehajúcich a plánovaných uzávierkach miestnych komunikácií v správe mesta Levoča.
 
Infoslužba
Informovanie o územnom pláne

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o územnom pláne mesta.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o verejnom obstarávaní

Mesto a obec je v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „zákon“) sú verejnými obstarávateľmi. Zverejňovanie informácií o jednotlivých zákazkách sa uskutočňuje v súlade so zákonom.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o voľbách a referendách
Predmetom tejto služby je informovanie verejnosti o voľbách a referendách v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o základných jazykových školách

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o jazykových školách na území mesta Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o základných školách v obci
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o základných školách na území mesta Levoča.
 

 

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o základných umeleckých školách

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o Základnej umeleckej škole Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o zariadeniach školského stravovania
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o zariadenia školského stravovania na území mesta Levoča.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o životnom prostredí
Predmetom tejto služby je informovanie verejnosti o aktivitách a pôsobnosti mesta na úseku životného prostredia.
 
Stránka 2 z 8