Dostupné služby oblasť: Podnikanie - Podnikanie a prevádzky

Infoslužba
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za nevýherné hracie prístroje – miestnej dani v správe mesta.
 
Infoslužba
Informovanie o dani za predajné automaty

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za predajné automaty – miestnej dani v správe mesta.

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta Levoča a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi na území mesta.

E-podanie
Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky

Predmetom tejto služby je umožniť prevádzkovateľom prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta Levoča oznámiť mestu zrušenie prevádzkarne.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
Predmetom tejto služby je umožniť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré prevádzkujú na území mesta Levoča prevádzkarne obchodu a služieb, oznámiť mestu predajnú a prevádzkovú dobu týchto prevádzkarní.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie ambulantného predaja

Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom požiadať mesto Levoča o povolenie ambulantného predaja na území mesta.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Predmetom tejto služby je umožniť podnikateľským subjektom prevádzkujúcim prevádzkarne obchodu a služieb na území mesta Levoča požiadať mesta o výnimočnú a jednorazovú zmenu predajnej a prevádzkovej doby.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom požiadať mesto Levoča o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce
Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom (právnickým osobám a fyzickým osobám) požiadať mesto Levoča o vydanie súhlasu, záväzného stanoviska, stanoviska alebo vyjadrenia k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území mesta.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

E-podanie
Prenájom hnuteľného majetku obce (mesta)

Mesto / Obec podľa platného VZN o zásadách hospodárenia so svojim majetkom. Služba slúži na odoslanie žiadosti na prenájom hnuteľného majetku obce, ktorý je uverejnený na úradnej tabuli.

E-podanie
Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom zasielať mestu účtovné doklady na spracovanie a prijímať od mesta vystavené účtovné doklady.