Dostupné služby oblasť: Bývanie, majetok, sídlo - Bývanie

E-podanie
Predaj bytových priestorov obce
Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom (nájomcom bytov alebo iným žiadateľom) požiadať mesto Levoča o predaj bytu.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Predaj nebytových priestorov obce

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj nebytových priestorov mesta.

Oblasti služieb
E-podanie
Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Samosprávy vlastnia alebo majú v správe nehnuteľný majetok. S týmto majetkom majú právom nakladať podľa osobitných právnych predpisov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom bytových priestorov obce

Občan , ktorý spĺňa podmienky na získanie obecného nájomnébo bytu do prenájmu, môže požiadať o zaradenia do zoznamu žiadateľov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom hnuteľného majetku obce (mesta)

Mesto / Obec podľa platného VZN o zásadách hospodárenia so svojim majetkom. Služba slúži na odoslanie žiadosti na prenájom hnuteľného majetku obce, ktorý je uverejnený na úradnej tabuli.

E-podanie
Prenájom nebytových priestorov obce

Samospráva v rámci kompetencií správy svojho nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenajímať.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj nehnuteľného majetku mesta iného než byty a nebytového priestory.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku
Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom – užívateľom pozemkov požiadať mesto Levoča ako vlastníka alebo spoluvlastníka pozemku o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku – nevyhnutného podkladu pre rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy.
 
E-podanie
Predaj hnuteľného majetku obce (mesta)

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj hnuteľného majetku mesta.