Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Sťažnosti a podnety

E-podanie
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom podať žiadosť o sprístupnenie registratúrnych záznamov v správe mesta Levoča.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrh rozpočtu mesta a jeho zmeny. 

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrh záverečného účtu mesta. 

E-podanie
Pripomienkovanie územného plánu obce
Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti a všetkým zainteresovaným pripomienkovať územný plán mesta a jeho zmeny vo fáze jeho obstarávania a prípravy.
 
E-podanie
Vybavovanie sťažností a podnetov

Predmetom tejto služby je umožniť fyzickým osobám alebo právnickým osobám podať mestu sťažnosť alebo podnet.

Oblasti služieb