Dostupné služby oblasť: Občiansky život

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta Levoča a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi na území mesta.

Infoslužba
Informovanie o požiarnom poriadku obce

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o požiarnom poriadku mesta.

Infoslužba
Informovanie verejnosti o civilnej ochrane
Predmetom tejto služby je informovať obyvateľstvo mesta Levoča o civilnej ochrane a o pôsobnosti mesta pri jej zabezpečovaní.
 
E-podanie
Organizovanie občianskeho svadobného obradu
Predmetom tejto služby je umožniť snúbencom požiadať mesto Levoča vykonávajúce pôsobnosť matričného úradu o uzavretie manželstva a predložiť zákonom ustanovené doklady.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie strát a nálezov

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti oznamovanie strát vecí a umožniť nálezcom oznámiť nájdenie veci.

E-podanie
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom podať žiadosť o sprístupnenie registratúrnych záznamov v správe mesta Levoča.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrh rozpočtu mesta a jeho zmeny. 

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrh záverečného účtu mesta. 

E-podanie
Pripomienkovanie územného plánu obce
Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti a všetkým zainteresovaným pripomienkovať územný plán mesta a jeho zmeny vo fáze jeho obstarávania a prípravy.
 
E-podanie
Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom zasielať mestu účtovné doklady na spracovanie a prijímať od mesta vystavené účtovné doklady.
 
E-podanie
Súhlas použivania symbolov obce

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám podať mestu žiadosť o používanie symbolov mesta.

Oblasti služieb
E-podanie
Vybavovanie sťažností a podnetov

Predmetom tejto služby je umožniť fyzickým osobám alebo právnickým osobám podať mestu sťažnosť alebo podnet.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie hlasovacieho preukazu
Predmetom tejto služby je umožniť voličovi požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu.
 
 
Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie rybárskeho lístku
Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom požiadať mesto o vydanie rybárskeho lístka.
- Popis Služby
Oblasti služieb
E-podanie
Predaj hnuteľného majetku obce (mesta)

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj hnuteľného majetku mesta.