Dostupné služby oblasť: Mesto a jeho rozvoj

E-podanie
Prenájom hnuteľného majetku obce (mesta)

Mesto / Obec podľa platného VZN o zásadách hospodárenia so svojim majetkom. Služba slúži na odoslanie žiadosti na prenájom hnuteľného majetku obce, ktorý je uverejnený na úradnej tabuli.

E-podanie
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Predmetom tejto služby je umožniť poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady požiadať mesto o pridelenie zbernej nádoby.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhov nariadení

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta.

Oblasti služieb
E-podanie
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrh rozpočtu mesta a jeho zmeny. 

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrh záverečného účtu mesta. 

E-podanie
Pripomienkovanie územného plánu obce
Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti a všetkým zainteresovaným pripomienkovať územný plán mesta a jeho zmeny vo fáze jeho obstarávania a prípravy.
 
E-podanie
Registrovanie psa
Predmetom tejto služby je umožniť držiteľovi psa prihlásiť ho do evidencie, ktorú vedie mesto.
 
E-podanie
Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom zasielať mestu účtovné doklady na spracovanie a prijímať od mesta vystavené účtovné doklady.
 
E-podanie
Vydávanie hlasovacieho preukazu
Predmetom tejto služby je umožniť voličovi alebo jeho splnomocnencovi požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny na území obce

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto o vydanie povolenia na výrub dreviny.

E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie.

Mesto alebo Obec je správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

E-podanie
Predaj hnuteľného majetku obce (mesta)

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj hnuteľného majetku mesta.

Stránka 2 z 2