Dostupné služby oblasť: Mesto a jeho rozvoj - Aktívny občan

Infoslužba
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Prostredníctvom tejto služby mesto Levoča informuje verejnosť o svojom komunitnom pláne sociálnych služieb.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o náboženských inštitúciách obce

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o náboženských inštitúciách v meste Levoča.

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta Levoča a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi na území mesta.

Infoslužba
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o pamätihodnostiach mesta Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o regionálnom rozvoji a jeho podpore v rámci Prešovského samosprávneho kraja v kontexte rozvojového potenciálu mesta Levoča.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o územnom pláne

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o územnom pláne mesta.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom podať žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona o slobode informácií.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie nenávratných dotácií

Predmetom tejto služby je umožniť oprávneným záujemcom požiadať mesto o poskytnutie nenávratnej dotácie.

E-podanie
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom podať žiadosť o sprístupnenie registratúrnych záznamov v správe mesta Levoča.

E-podanie
Prenájom hnuteľného majetku obce (mesta)

Mesto / Obec podľa platného VZN o zásadách hospodárenia so svojim majetkom. Služba slúži na odoslanie žiadosti na prenájom hnuteľného majetku obce, ktorý je uverejnený na úradnej tabuli.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhov nariadení

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta.

Oblasti služieb
E-podanie
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrh rozpočtu mesta a jeho zmeny. 

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrh záverečného účtu mesta. 

E-podanie
Pripomienkovanie územného plánu obce
Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti a všetkým zainteresovaným pripomienkovať územný plán mesta a jeho zmeny vo fáze jeho obstarávania a prípravy.
 
E-podanie
Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom zasielať mestu účtovné doklady na spracovanie a prijímať od mesta vystavené účtovné doklady.
 
Stránka 1 z 2