Dostupné služby oblasť: Mesto a jeho rozvoj - Životné prostredie a ochrana

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta Levoča a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi na území mesta.

Infoslužba
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o útulkoch a karanténach pre zvieratá na území mesta Levoča a v okolitých mestách.
 
Infoslužba
Informovanie o životnom prostredí
Predmetom tejto služby je informovanie verejnosti o aktivitách a pôsobnosti mesta na úseku životného prostredia.
 
E-podanie
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu.

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti oznámiť mestu nelegálnu skládku, znečistenie vodného toku a životného prostredia.

E-podanie
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Predmetom tejto služby je umožniť prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vykonať každoročné oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

E-podanie
Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný oznámiť každoročne obci / mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

E-podanie
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Predmetom tejto služby je umožniť poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady požiadať mesto o pridelenie zbernej nádoby.

E-podanie
Registrovanie psa
Predmetom tejto služby je umožniť držiteľovi psa prihlásiť ho do evidencie, ktorú vedie mesto.
 
E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny na území obce

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto o vydanie povolenia na výrub dreviny.