Dostupné služby oblasť: Mesto a jeho rozvoj

Infoslužba
Informovanie o cestovnom ruchu

Predmetom tejto služby je informovanie verejnosti o cestovnom ruchu v meste.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Prostredníctvom tejto služby mesto Levoča informuje verejnosť o svojom komunitnom pláne sociálnych služieb.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o náboženských inštitúciách obce

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o náboženských inštitúciách v meste Levoča.

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta Levoča a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi na území mesta.

Infoslužba
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o pamätihodnostiach mesta Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o regionálnom rozvoji a jeho podpore v rámci Prešovského samosprávneho kraja v kontexte rozvojového potenciálu mesta Levoča.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o útulkoch a karanténach pre zvieratá na území mesta Levoča a v okolitých mestách.
 
Infoslužba
Informovanie o územnom pláne

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o územnom pláne mesta.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o životnom prostredí
Predmetom tejto služby je informovanie verejnosti o aktivitách a pôsobnosti mesta na úseku životného prostredia.
 
E-podanie
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu.

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti oznámiť mestu nelegálnu skládku, znečistenie vodného toku a životného prostredia.

E-podanie
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Predmetom tejto služby je umožniť prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vykonať každoročné oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

E-podanie
Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný oznámiť každoročne obci / mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

E-podanie
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom podať žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona o slobode informácií.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie nenávratných dotácií

Predmetom tejto služby je umožniť oprávneným záujemcom požiadať mesto o poskytnutie nenávratnej dotácie.

E-podanie
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom podať žiadosť o sprístupnenie registratúrnych záznamov v správe mesta Levoča.

Stránka 1 z 2