Dostupné služby oblasť: Doprava a parkovanie - Parkovanie

Infoslužba
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. 

Infoslužba
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o prebiehajúcich a plánovaných uzávierkach miestnych komunikácií v správe mesta Levoča.
 
E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

E-podanie
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom podať mestu žiadosť o povolenie zriadenia zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti.

E-podanie
Vydávanie parkovacej karty

Parkovacia karta je vydaná na zákalde povolenia k žiadosti: Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Oblasti služieb
E-podanie
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Na žiadosť žiadateľa môže mesto a obec, povoliť vyhradenie parkovacieho miesta na miestnej komunikácií.

Oblasti služieb