Dostupné služby oblasť: Dane, financie - Financie

Infoslužba
Informovanie o verejnom obstarávaní

Mesto a obec je v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „zákon“) sú verejnými obstarávateľmi. Zverejňovanie informácií o jednotlivých zákazkách sa uskutočňuje v súlade so zákonom.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
Predmetom tejto služby je umožniť neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na území mesta Levoča požiadať mesto o finančný príspevok na nasledujúci kalendárny rok
 
E-podanie
Poskytovanie nenávratných dotácií

Predmetom tejto služby je umožniť oprávneným záujemcom požiadať mesto o poskytnutie nenávratnej dotácie.

E-podanie
Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci

Predmetom tejto služby je umožniť daňovníkom miestnych daní a miestneho poplatku požiadať mesto ako správcu dane o vydanie potvrdenia o výške záväzkov voči mestu.

Oblasti služieb
Infoslužba
Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – miestnom poplatku  v správe mesta.
 
Oblasti služieb