Dostupné služby oblasť: Dane, financie - Dane a poplatky

Infoslužba
Informovanie o dani z nehnuteľnosti

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani z nehnuteľnosti – miestnej dani v správe mesta.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za nevýherné hracie prístroje – miestnej dani v správe mesta.
 
Infoslužba
Informovanie o dani za predajné automaty

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za predajné automaty – miestnej dani v správe mesta.

Infoslužba
Informovanie o dani za psa
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za psa – miestnej dani v správe mesta.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za ubytovanie

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za ubytovanie – miestnej dani v správe mesta.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva – miestnej dani v správe mesta.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. 

E-podanie
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predmetom tejto služby je umožniť poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady splniť zákonnú povinnosť – oznámiť vznik, zánik a zmenu poplatkovej povinnosti.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Predmetom tejto služby je umožniť platiteľom miestnej dane za ubytovanie splniť zákonnú povinnosť – oznámiť vznik, zánik a zmenu daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Predmetom tejto služby je umožniť daňovníkom miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva splniť zákonnú povinnosť – oznámiť vznik, zánik a zmenu daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Oznámenie o vzniku, resp. zániku vojsť do historickej časti mesta a zotrvať v nej motorovým vozidlom.

E-podanie
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe z rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálny odpad do informačného systému mesta / obce ODÚ - z dôvodu nefunkčnosti MEP zatiaľ nepoužívať.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie miestnych daní

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe z rozhodnutia do informačného systému mesta / obce ODÚ - z dôvodu nefunkčnosti MEP zatiaľ nepoužívať.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie ostatných daní a poplatkov

Predmetom tejto služby je úhrada správnych poplatkov, ktorými sú spoplatňované úkony mesta ako správneho orgánu.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe z rozhodnutia (pokuta / úrok) do informačného systému mesta / obce ODÚ - z dôvodu nefunkčnosti MEP zatiaľ nepoužívať.

Oblasti služieb
Stránka 1 z 2