Dostupné služby oblasť: Bývanie, majetok, sídlo

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta Levoča a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi na území mesta.

Infoslužba
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o útulkoch a karanténach pre zvieratá na území mesta Levoča a v okolitých mestách.
 
E-podanie
Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby.

Mesto / Obec v rámci prenesených kompetencií výkonu štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy vydáva povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – studne pre fyzickú osobu.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

E-podanie
Predaj bytových priestorov obce
Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom (nájomcom bytov alebo iným žiadateľom) požiadať mesto Levoča o predaj bytu.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Predaj nebytových priestorov obce

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj nebytových priestorov mesta.

Oblasti služieb
E-podanie
Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Samosprávy vlastnia alebo majú v správe nehnuteľný majetok. S týmto majetkom majú právom nakladať podľa osobitných právnych predpisov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom bytových priestorov obce

Občan , ktorý spĺňa podmienky na získanie obecného nájomnébo bytu do prenájmu, môže požiadať o zaradenia do zoznamu žiadateľov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom hnuteľného majetku obce (mesta)

Mesto / Obec podľa platného VZN o zásadách hospodárenia so svojim majetkom. Služba slúži na odoslanie žiadosti na prenájom hnuteľného majetku obce, ktorý je uverejnený na úradnej tabuli.

E-podanie
Prenájom nebytových priestorov obce

Samospráva v rámci kompetencií správy svojho nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenajímať.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj nehnuteľného majetku mesta iného než byty a nebytového priestory.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Pripomienkovanie územného plánu obce
Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti a všetkým zainteresovaným pripomienkovať územný plán mesta a jeho zmeny vo fáze jeho obstarávania a prípravy.
 
E-podanie
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto o vykonanie zápisu do registra adries – o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny na území obce

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto o vydanie povolenia na výrub dreviny.

E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie.

Mesto alebo Obec je správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

Stránka 1 z 2