Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom podať žiadosť o sprístupnenie registratúrnych záznamov v správe mesta Levoča.
Predmetom sprístupnenia môžu byť registratúrne záznamy odovzdané do registratúrneho strediska počas lehoty ich uloženia. Žiadosť nie je potrebné osobitne zdôvodňovať. Sprístupnenie sa obmedzí, ak požadované registratúrne záznamy obsahujú osobné údaje dotknutých osôb, ktoré je potrebné chrániť v zmysle osobitných predpisov.


Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Žiadosť o povolenie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Legislatíva

Zákon č. 392/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax:   +421-53-451 2246