Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta Levoča a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi  na území mesta.
Odpadové hospodárstva má svoj zákonný rámec (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v zmysle ktorého je mesta Levoča povinné mať vypracovaný program odpadového hospodárstva.
Program odpadového hospodárstva mesta obsahuje najmä
- charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
- predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
- údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov,
- ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia,
- opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,
- opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť,
- informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o tom, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať,
- informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi,
- rozsah finančnej náročnosti programu.


Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Legislatíva

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax:   +421-53-451 2246