Mesto Levoča je vlastníkom alebo správcom hnuteľného majetku. S týmto majetkom má mesto právo nakladať podľa osobitných právnych predpisov.
V rámci nakladania s majetkom mesta sa môže uskutočniť aj predaj hnuteľného majetku, a to v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.


Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Dátum platnosti: 19.11.2018 - nezadany

Predaj hnuteľného majetku obce (mesta)

Legislatíva

- zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.
To neplatí o platbe za hnuteľný majetok, cena hnuteľného majetku je určená individuálne pri každom prevode.

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax:   +421-53-451 2246