Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom zasielať mestu účtovné doklady na spracovanie a prijímať od mesta vystavené účtovné doklady.
Službou mesto prijíma a spracováva faktúry, daňové a účtovné doklady zasielané elektronickou formou. Službou mesto taktiež vystavuje a odosiela elektronické doklady obchodným partnerom.
 
- Povinné prílohy
 
daňový doklad alebo faktúra

 


Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Legislatíva

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246