Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti oznámiť mestu nelegálnu skládku, znečistenie vodného toku a životného prostredia.
Mesto takto doručené oznámenia spracováva v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Oznámenia, ktoré je mesto príslušné vybaviť, vybaví v príslušnom konaní, inak oznámenie odstúpi príslušnému správnemu orgánu, spravidla na úseku starostlivosti o životné prostredie alebo správcovi vodných tokov.

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu.

Legislatíva

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie