Predmetom tejto služby je umožniť neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na území mesta Levoča požiadať mesto o finančný príspevok na nasledujúci kalendárny rok
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, sa poskytuje na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti neverejného poskytovateľa.
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Legislatíva

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.