Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti oznamovanie strát vecí a umožniť nálezcom oznámiť nájdenie veci.
Kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ju príslušnému štátnemu orgánu. Ak sa o ňu vlastník neprihlási do jedného roka od jej odovzdania, pripadá vec do vlastníctva štátu.
 
Prostredníctvom tejto služby môže verejnosť získať efektívne informácie o aktuálnych stratách a nálezoch oznámených mestu Levoča.
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Oznámenie o nájdenej, stratenej veci

Legislatíva

§ 135 ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie