Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o útulkoch a karanténach pre zvieratá na území mesta Levoča a v okolitých mestách.
Mesto zabezpečuje nepretržitý výkon vybraných činnosti veterinárnej  asanácie -  odchyt túlavých zvierat, tzn. psov a mačiek, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybujú po verejných priestranstvách a ich vlastník alebo držiteľ v tomto čase nie je známy a zber uhynutých zvierat, tzn. psov, mačiek a ostatných voľne žijúcich zvierat v intraviláne mesta okrem poľovnej zveri, hospodárskych zvierat a ochránených živočíchov. 
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Legislatíva

zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov 
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246