Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o požiarnom poriadku mesta.
 
Dňom 1. 4. 2002 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi:
1. zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
2. zákon 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 314/2001 Z. z. zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť.
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POŽIARNOM PORIADKU MESTA LEVOČ

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Požiarny poriadok mesta/obce

Legislatíva

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie