Predmetom tejto služby je informovať obyvateľstvo mesta Levoča o civilnej ochrane a o pôsobnosti mesta pri jej zabezpečovaní.
 
 
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O CIVILNEJ OCHRANE OBYVATEĽSTVA PRE VEREJNOSŤ:
Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
 
Mesto Levoča vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijným plánmi podnikov a prevádzok na svojom území a informuje obyvateľstvo a verejnosť podľa ustanovenia § 15a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
 
Na tomto mieste budeme uvádzať aktuálne informácie mesta Levoča pre verejnosť v súlade s citovaným ustanovením zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
...

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Civilná ochrana mesta/obce

Legislatíva

zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie