Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj nebytových priestorov mesta.
Mesto je vlastníkom alebo správcom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov. Mesto riadi proces predaja nehnuteľného majetku – nebytových priestorov vo svojom majetku ako vlastník a správca. 
Mesto môže svoj majetok – nebytové priestory predávať v zmysle zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle svojich interných predpisov  - zásad hospodárenia s majetkom mesta.
Vlastník sa rozhoduje či predá alebo nepredá nebytový priestor. Jeho rozhodnutie nie je vynútiteľné zákonom.
Ak sa predáva nebytový priestor nájomcovi v bytových domoch, vlastník postupuje podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Ostatné sa predáva podľa rozhodnutia vlastníka. 
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Žiadosť o odkúpenie nebytového priestoru

Legislatíva

zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
 

Zákonná lehota

Lehoty sú definované v každej ponuke individuálne.

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.
To neplatí o platbe za nebytový priestor, cena nebytového priestoru je určená individuálne pri každom prevode.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie