Predmetom tejto služby je umožniť snúbencom požiadať mesto Levoča vykonávajúce pôsobnosť matričného úradu o uzavretie manželstva a predložiť zákonom ustanovené doklady.
Mesto Levoča vykonáva pôsobnosť matričného úradu.
Mesto Levoča organizuje tzv. civilné svadobné obrady (poskytuje miestnosť, zabezpečuje prítomnosť primátora mesta alebo povereného poslanca mestského zastupiteľstva). Tiež zabezpečuje sprievodný program (hudba, spev, recitácia).Svadobný obrad je možné vykonať aj mimo úradnej miestnosti. 
Žiadatelia o uzavretie manželstva a civilný svadobný obrad dostanú od mesta v pozícii matričného úradu informáciu o uskutočnení obradu mestom. Po uskutočnení samotného sobášneho obradu sa vydáva sobášny list. 
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Žiadosť o uzavretie manželstva

Legislatíva

zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
zákon č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú v zásade spojené žiadne poplatky a platby.
Predmetom elektronickej služby môže byť úkon alebo konanie mesta Levoča ako správneho orgánu, za ktoré sa platí správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).
V zmysle ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak zákon o správnych poplatkoch pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
S elektronickou službou môžu byť spojené správne poplatky v zmysle II. časti sadzobníka, položka 18 písm. a) až h), a to:
a) za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR sa platí správny poplatok vo výške 20 eur,
b) za uzavretie manželstva pred iným než príslušnými matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR sa platí správny poplatok vo výške 20 eur,
c) za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby sa platí správny poplatok vo výške 20 eur,
d) za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti sa platí správny poplatok vo výške 70 eur,
e) za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami sa platí správny poplatok vo výške 35 eur,
f)

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie