Predmetom tejto služby je základné sociálne poradenstvo mesta Levoča poskytované na základe žiadosti záujemcu alebo ako informácie pre verejnosť. Prostredníctvom tejto služby môže záujemca požiadať mesto o základné sociálne poradenstvo. 
Mesto Levoča poskytuje základné sociálne poradenstvo v zmysle zákona o sociálnych službách prostredníctvom oddelenia školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a školského úradu.
Individuálne základne sociálne poradenstvo sa poskytuje osobne alebo telefonicky. 
Základné sociálne poradenstvo sa poskytuje aj prostredníctvom webového sídla mesta a elektronických služieb.
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MESTA LEVOČA V RÁMCI ZÁKLADNÉHO SOCIÁLNEHO PORADENSTVA:

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Žiadosť o poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Legislatíva

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov
zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Zákonná lehota

Pri poskytovaní sociálneho poradenstva nie sú definované zákonné lehoty

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.
Výšku úhrady za poskytnuté sociálne služby mestom Levoča ustanovuje VZN mesta Levoča č. 7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča. 

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie