Prostredníctvom tejto služby mesto Levoča informuje verejnosť o svojom komunitnom pláne sociálnych služieb.
Mesto vypracúva a má vypracovaný komunitný plán.
Komunitný plán ako prostriedok a predpoklad komunitného plánovania podporuje rozvoj partnerstiev so zúčastnenými subjektmi a obyvateľmi mesta.
Komunitný plán je výsledkom vyjednávania medzi všetkými účastníkmi procesu komunitného plánovania. Je naplňovaný v rámci širokého partnerstva v komunite, zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám.
Komunitný plán stanoví ciele a priority rozvoja sociálnych služieb. Mapuje všetky verejné, súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k naplneniu vytýčených cieľov. Komunitný plán obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupov a priebežného informovania verejnosti. 
 
KOMUNITNÝ PLÁN MESTA LEVOČA:

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Komunitný plán sociálnych služieb

Legislatíva

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov
zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie