Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o materských školách na území mesta Levoča.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MATERSKÝCH ŠKOLÁCH NA ÚZEMÍ MESTA LEVOČA:
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, najmä v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej a telesnej oblasti, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Do materských škôl sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov  veku. Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka.
V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 9. 2008 sú materské školy zaradené do sústavy škôl.
Od 1. 9. 2009 materské školy zabezpečujú predprimárne vzdelanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o absolvovaní predprimárneho vzdelania je osvedčenie.
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Zoznam materských škôl

Legislatíva

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie