Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o pamätihodnostiach mesta Levoča.
Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov existujú dve skupiny predmetov s pamiatkovými hodnotami - národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti.
Národné kultúrne pamiatky sú predmety celoštátneho kultúrno-historického významu, sú evidované v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok a garantom ich ochrany je štát.
Pamätihodnosti sú naproti tomu predmety lokálneho kultúrno-historického významu, ktoré sú evidované v miestnych zoznamoch a ich výber je výlučne v kompetencii obcí.
V § 14 citovaného zákona sa uvádza, že obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení pamätihodností obce. Do evidencie možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ako aj zaniknuté predmety a názvy.
Záverečné dopracovanie však neznamená, že výsledná podoba zoznamu je nemenná – do zoznamu je možné veci vkladať, ako ich aj z neho vynímať, samozrejme so súhlasom toho zastupiteľstva, ktoré schválilo prvotný zoznam.
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Pamätihodnosti

Legislatíva

zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

 

Životné situácie