Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o regionálnom rozvoji a jeho podpore v rámci Prešovského samosprávneho kraja v kontexte rozvojového potenciálu mesta Levoča.
 
Regionálny rozvoj je zameraný najmä na zvýšenie potenciálu mesta.
Mesto Levoča spolupracuje s Prešovským samosprávnym krajom, ktorý má kompetenciu regionálneho rozvoja. Informácie o regionálnom rozvoji uverejňuje Úrad Prešovského samosprávneho kraja.
 
Základnými rozvojovými  dokumentmi mesta sú najmä:
územný plán mesta,
územné plány zón,
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
komunitný plán sociálnych služieb mesta,
akčný plán rozvoja mesta.
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Rozvoj mesta/obce

Legislatíva

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie