Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti a všetkým zainteresovaným pripomienkovať územný plán mesta a jeho zmeny vo fáze jeho obstarávania a prípravy.
Územný plán mesta sa pripomienkuje vo fáze obstarávania a prípravy územného plánu. Aj po schválení územného plánu je možné podávať návrhy a podnety na zmenu a doplnenie územného plánu, s ktorými sa pracuje pri obstaraní zmien a doplnkov územného plánu.
Proces obstarávania územného plánu:
Oznámenie o obstarávaní územného plánu mesta.
Podnety podávajú akékoľvek osoby. 
Mesto je povinné osloviť dotknuté orgány štátnej správy a územnej samosprávy.
1. fáza – prerokovanie zadania územného plánu (§20 stavebného zákona);vyhodnotia sa pripomienky k návrhu zadania územného plánu. Prerokuje sa návrh zadania so všetkými dotknutými inštitúciami. Mesto sa musí vysporiadať so všetkými pripomienkami a stanoviskami k návrhu zadania územného plánu. V tejto fáze mesto nevyrozumieva pripomienkovateľov o tom, ako sa vysporiadalo s ich pripomienkami. Následne je návrh zadania územného plánu upravený v zmysle výsledkov prerokovania a zaslaný na príslušný okresný úrad - odbor výstavby a bytovej politiky. Ak príslušný okresný úrad vydá kladné stanovisko, zadanie územného plánu je predložené na rokovanie orgánov mesta. Konečnú podobu zadania územného plánu schváli mestské zastupiteľstvo.
2. fáza -  koncept územného plánu (§ 21 stavebného zákona). Na základe zadania sa vypracuje koncept územného plánu vo variantoch. Mesto prerokuje návrh konceptu územného plánu so všetkými dotknutými inštitúciami a verejnosťou, zabezpečí jeho zverejnenie a prerokovanie so všeobecne zrozumiteľným výkladom.  Ak nie je pripomienka akceptovaná, mesto znovu prerokuje pripomienky s tými, ktorí ich uplatnili. Jednotlivé pripomienky a vysporiadanie sa s nimi sú zahrnuté v súbornom stanovisku mesta. Zo súborného stanoviska je zrejmé, ktorý variant konceptu územného plánu bude ďalej rozpracovaný. Súborné stanovisko obsahuje pokyny na spracovanie návrhu územného plánu. Koncept územného plánu vrátane súborného stanoviska je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.
V rámci fázy konceptu územného plánu sa  posudzuje vplyv územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z..
3. fáza - návrh územného plánu (§22 stavebného zákona). Mesto prerokuje návrh územného plánu so všetkými dotknutými inštitúciami a verejnosťou, zabezpečí jeho zverejnenie a prerokovanie so všeobecne zrozumiteľným výkladom..  Ak nie je pripomienka akceptovaná hl. mesto znovu prerokuje pripomienky s tými, ktorí ich uplatnili. Pripomienky podané akoukoľvek osobou a povinnou inštitúciou musia byť vyhodnotené. V prípade návrhu zmien na poľnohospodárskej a lesnej pôde je potrebné stanovisko príslušného okresného úradu.  Následne je návrh územného plánu upravený v zmysle výsledkov prerokovania a zaslaný na príslušný okresný úrad - odbor výstavby a bytovej politiky. Ak vydá kladné stanovisko, návrh územného plánu je predložený na rokovanie orgánov mesta. Konečnú podobu návrhu územného plánu schváli mestské zastupiteľstvo. V poslednom kroku na rokovaní mestského zastupiteľstva dôjde k schváleniu celého materiálu územného plánu a vyhláseniu záväznej časti územného plánu formou všeobecne záväzného nariadenia mesta.
Zmeny a doplnky územného plánu:
Územný plán je možné meniť prostredníctvom zmien a doplnkov územného plánu. Postup pripomienkovania je totožný s 3. fázou - postupom pri prerokovaní návrhu územného plánu. 
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Pripomienkovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta

Legislatíva

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Priemerkovanie platného územného plánu nestanovuje lehotu na odpoveď. Pripomienky sa spracúvajú pri najbližšej príprave zmien a doplnkov k územnému plánu.

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Súvisiace služby