Predmetom tejto služby je umožniť oprávneným záujemcom požiadať mesto o poskytnutie nenávratnej dotácie.
Mesto má záujem o rozširovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, dobrovoľníckych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých voľnočasových aktivít obyvateľov mesta s dôrazom na deti a mládež aj tým, že tieto aktivity finančne podporuje prostredníctvom nenávratných dotácií zo svojho rozpočtu. 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Poskytovanie nenávratných dotácií Poskytovanie nenávratných dotácií - Vyúčtovanie a záverečná správa

Legislatíva

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Zákonná lehota

Miestne samosprávy zo svojich rozpočtov vyčleňujú finančné prostriedky (ak to ich finančná situácia dovoľuje) a poskytujú účelové dotácie pre neziskové organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť v mestskej časti. Mesto/Obec môže mať stanovené termíny uzávierok žiadostí, spravidla sú to: 31. marec 30. jún 30. september Posudzovanie žiadostí o granty sa u všetkých grantových programov uskutočňuje 4 krát do roka, obvykle do 14 dní po termíne uzávierok žiadostí. Termíny uzávierok žiadostí o granty sú: 31. január 31. marec 30. jún 30. september

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246