Táto služba umožňuje usporiadateľom verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí  na území mesta Levoča splniť si zákonnú povinnosť oznámiť mestu Levoča konanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia.
Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatíje povinný oznámiť takéto podujatie v zmysle zákona 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
S organizovaním verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí je spravidla spojený záber verejného priestranstva, zvláštne užívanie ktorého je spoplatnené miestnou daňou.
Ak chce usporiadateľ oznámiť organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia na území mesta, musí tak urobiť najneskôr sedem dní pred jeho uskutočnením. V tejto lehote je potrebné doručiť oznámenie o konaní podujatia mestskému úradu.
V prípade porušenia tejto povinnosti má mesto právo udeliť organizátorovi pokutu v súlade s § 12 a 13 zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Legislatíva

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

Organizátor musí oznámiť najneskôr 7 pred začiatkom podujatia

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie