Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom požiadať mesto o vydanie rybárskeho lístka.
Mesto na požiadanie vydá rybársky lístok oprávňujúci držiteľa na lov rýb. Rybársky lístok je povinná žiadateľovi vydať ktorákoľvek obec bez ohľadu na adresu bydliska žiadateľa. Právo požiadať o rybársky lístok má aj cudzinec. Okrem platného rybárskeho lístka musí mať žiadateľ aj povolenie vydané rybárskym zväzom. Proces vydávania povolenia rybárskym zväzom nie je predmetom tejto služby.
Rybársky lístok sa vydáva trojročný, ročný, mesačný alebo týždenný.
Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať  iba so súhlasom zákonného zástupcu. Cudzinec musí predložiť preukaz totožnosti (pas, preukaz o trvalom pobyte).

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Legislatíva

zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota

Rybársky lístok je vydaní bezprostredne po požiadaní.

Poplatky

Predmetom elektronickej služby je úkon alebo konanie mesta Levoča ako správneho orgánu, za ktoré sa platí správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).
V zmysle ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak zákon o správnych poplatkoch pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
V zmysle III. časti sadzobníka, položka 38 sa za vydanie týždenného rybárskeho lístka platí správny poplatok vo výške 1,50 eura, za vydanie mesačného rybárskeho lístka správny poplatok vo výške 3 eurá, za vydanie ročného rybárskeho lístka správny poplatok vo výške 7 eur a za vydanie trojročného rybárskeho lístka správny poplatok vo výške 17 eur.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie