Predmetom tejto služby je umožniť prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vykonať každoročné oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára  mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
Táto služba je jedným zo spôsobov, ako si túto povinnosť voči mestu môže prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia splniť.
Výstupom tejto služby je rozhodnutie mesta o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia  alebo oznámenie mesta  o nulovom poplatku.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW, ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

Kompetencie mesta pri ochrane ovzdušia:
•    podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
•    kontroluje  dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
•    vydáva súhlas pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia,
•    ukladá prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
•    ukladá  prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pokuty,
•    môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
•    môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
•    určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
•    nariaďuje zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ak sa prevádzkuje bez súhlasu,
•    môže určiť v súhlasoch podmienky prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Kompetencie mesta podľa zákona č 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov:
•    určuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Platiteľom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (prevádzkovateľ malého zdroja).
 


Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Legislatíva

- zákon č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

- zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota

prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára hlavnému mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín

Poplatky

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi je uvedený v prílohe č. 1 k VZN mesta Levoča č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré je publikované na webovom sídle mesta www.levoca.sk.
          Predmetom elektronickej služby môže byť úkon alebo konanie mesta Levoča ako správneho orgánu, za ktoré sa platí správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).
V zmysle ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak zákon o správnych poplatkoch pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
V zmysle X. časti sadzobníka, položka 162 písm. af) sa za vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,platí správny poplatok vo výške 10 eur.
Za vydanie záväzného stanoviska k stavebnému povoleniu sa správny poplatok nevyberá.
          
V zmysle X. časti sadzobníka, položka 162 písm. ac) sa za vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách sa platí správny poplatok vo výške 5 eur.
 

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax:   +421-53-451 2246