Predmetom tejto služby je informovanie verejnosti o aktivitách a pôsobnosti mesta na úseku životného prostredia.
Životné prostredie v kompetencii mesta sa sústreďuje na aktivity v oblastiach:
ochrana prírody,
separovaný odpad,
zberné miesta odpadu,
harmonogram zberu
 
Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z hľadiska funkcie organizmov ho chápeme ako dynamický systém, ktorý človek nevyhnutne používa, ovplyvňuje, ale sa mu tiež prispôsobuje.
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Životné prostredie

Legislatíva

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístup k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie