Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti pripomienkovať návrh záverečného účtu mesta.
Dňom zverejnenia návrhu záverečného účtu mesta začína plynúť 15-dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta vyjadriť ku zverejnenému návrhu, uplatniť pripomienky. Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť v písomnej forme. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Legislatíva

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246