Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom podať žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona o slobode informácií.
Služba zabezpečuje sprístupňovanie informácií podľa zákona o slobode informácií a vedenie ich evidencie. Žiadateľovi umožní podanie žiadosti o sprístupnenie informácie, následne mesto po kontrole úplnosti a správnosti žiadosti, a v prípade spoplatneného sprístupňovania informácie aj po doručení notifikácie o uhradení poplatku, žiadosť spracuje. Sprístupnenie požadovanej informácie sa uskutoční spôsobom podľa návrhu žiadateľa. Mesto sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií a podľa interných smerníc mesta vydaných v súlade s týmto zákonom.

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Legislatíva

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 

Zákonná lehota

8 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

V zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákonač. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa informácie sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie.
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií mestom Levoča je publikovaný na webovom sídle mesta www.levoca.sk.
 

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie