Predmetom tejto služby je umožniť voličovi alebo jeho splnomocnencovi požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu.
 
Nie je možné podať žiadosť! V súčasnej dobe neexistujú voľby s možnosťou vydania hlasovacieho preukazu.
Mesto vydáva voličské preukazy pre voličov, ktorí sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo volebného okrsku, kde patrí adresa ich trvalého bydliska. Služba sa poskytuje v prípadoch volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu a referenda, všetko v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Pred voľbami vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky usmernenia ku konaniu volieb, ktoré sú zverejňované na webovom sídle ministerstva: http://www.minv.sk

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Legislatíva

zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

O voličský preukaz je možné požiadať do 7 dní pred konaním príslušných volieb

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie