Predmetom tejto služby je umožniť fyzickým osobám alebo právnickým osobám podať mestu sťažnosť alebo podnet.
 
Sťažnosti:
Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje  na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti 
upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. 
 
Podľa zákona  o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:
- má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha,
- poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom, 
- je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
- smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa 
osobitného predpisu. 
 
 
Petície:
 Každý má právo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány verejnej moci so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou. Podmienky podania petície upravuje zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. Petícia musí byť podaná v úradnom jazyku.
Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.
Petícia nesmie vyzývať k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti. Petícia nesmie vyzývať k násiliu alebo hrubej neslušnosti. Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu 
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Podanie sťažnosti, petície, žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám

Legislatíva

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota

60 dní (Nemôže byť prerušená)

Sťažnosť má lehotu na vybavenie 60 dní. Ak je potrebná súčinnosť tretej osoby lehota môže byť predĺžená o 30 dní. Petícia má lehotu na vybavenie 30 dní

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie