Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva – miestnej dani v správe mesta.
 
INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ:
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta.
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená vo všeobecne záväznom nariadení mesta za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
 Predmetom dane je:
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách a rozkopávkových prác všetkých vedení alebo stavieb kolektorov,
umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy,
umiestnenie predajného zariadenia
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, výkopu a zeminy,
umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení,
umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií,
umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových akciách,
umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojových prác, ak tieto nie sú súčasťou kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci s mestom,
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 
užívanie verejného priestranstva určeného mestom ako stanovište vozidiel taxislužby,
užívanie verejného priestranstva ako stanovišťa vyhliadkového vozidla, fiakra a podobne,
umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, umiestnenie iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie, rekvizity,
ohradenie staveniska za účelom bezpečnosti chodcov a motorových vozidiel počas realizácie stavebných prác na objektoch.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Legislatíva

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie