Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za nevýherné hracie prístroje – miestnej dani v správe mesta.
 
 
INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ:
 
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
Za nevýherné hracie prístroje sú považované:
elektrické prístroje na počítačové hry,
mechanické prístroje,
elektronické prístroje,
automaty,
iné zariadenia na zábavné hry.
Od dane sú oslobodené elektronické prístroje zabezpečujúce informácie prostredníctvom internetu.
Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je určená vo všeobecne záväznom nariadení mesta za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Správcom dane je obec (mesto), na ktorej (ktorého) území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Legislatíva

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246