Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani z nehnuteľnosti – miestnej dani v správe mesta.

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ:
 
Daň z nehnuteľností sa vyrubuje za:
pozemky,
stavby,
byty a nebytové priestory v bytovom dome.
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva vždy do 31. januára príslušného roka. Podáva sa vtedy ak u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach (ak daňovník predá alebo kúpi, skolauduje, zdedí, získa nehnuteľnosť).
Sadzba dane z nehnuteľnosti je určená vo všeobecne záväznom nariadení mesta. Samostatne sú určené sadzby za jednotlivé typy nehnuteľností.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca dane neurčil jej splatnosť v splátkach. Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. 
Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností je kalendárny rok.
 
Predmet dane
pozemky,
stavby,
byty a nebytové priestory v bytovom dome.
DAŇ Z POZEMKOV
Daňovníkom je vlastník pozemku, správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu až do vykonania pozemkových úprav a nájomca.
Nájomca je daňovníkom ak:
nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktoré mu boli pridelené na obhospodarovanie,
náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu.
 
Predmet dane tvoria: 
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
záhrady,
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
stavebné pozemky.                                                     
DAŇ ZO STAVIEB
Daňovníkom v prípade tejto dane je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku.
 
Predmet dane tvoria:
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na  vlastnú administratívu,
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
samostatne stojace garáže,
stavby hromadných garáží,
stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
ostatné stavby vyššie neuvedené.                              
Predmetom tejto dane sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
 
DAŇ Z BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BYTOVOM DOME
Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku.
 
Predmet dane tvoria:
byty,
nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a  zárobkovou činnosťou,
nebytové priestory v bytovom dome slúžiace zdravotníckym zariadeniam, na ostatnú nepodnikateľskú činnosť,
nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na garážovanie.
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Legislatíva

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246
 

 

Životné situácie