Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o centrách voľného času

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o činnosti centra voľného času na území mesta Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o cestovnom ruchu

Predmetom tejto služby je informovanie verejnosti o cestovnom ruchu v meste.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani z nehnuteľnosti

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani z nehnuteľnosti – miestnej dani v správe mesta.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za nevýherné hracie prístroje – miestnej dani v správe mesta.
 
Infoslužba
Informovanie o dani za predajné automaty

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za predajné automaty – miestnej dani v správe mesta.

Infoslužba
Informovanie o dani za psa
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za psa – miestnej dani v správe mesta.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za ubytovanie

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za ubytovanie – miestnej dani v správe mesta.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva – miestnej dani v správe mesta.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. 

Infoslužba
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Prostredníctvom tejto služby mesto Levoča informuje verejnosť o svojom komunitnom pláne sociálnych služieb.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o materských školách v obci

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o materských školách na území mesta Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o náboženských inštitúciách obce

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o náboženských inštitúciách v meste Levoča.

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta Levoča a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi na území mesta.

Infoslužba
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o pamätihodnostiach mesta Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o požiarnom poriadku obce

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o požiarnom poriadku mesta.

Stránka 1 z 8